News

Będzie Kolejna Tarcza

Tarczanice
Premier zapewnił, że na miesiąc kwiecień będzie zaprezentowana tarcza, która obejmie zarówno ochronę miejsc pracy, postojowe, zwolnienia ze składek ZUS, jak również jednorazowe bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, ale także kontynuacja tarczy dla firm średnich i dużych.

Rozporządzenia nazywane tarczą 7.0 i 8.0 przewidują:

  1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2. Świadczenia postojowe
  3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  4. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
Załączniki: